Privacy

De medewerkers van Huisartsen De Blauwe Jachthoorn hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens  uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts). Zo zal uw huisarts bij een verwijzing naar een andere zorgverlener medische informatie delen, heeft u hierover specifieke wensen, wilt u die dan aan ons doorgeven voorafgaand aan de verwijzing?

De plichten van de huisartsenpraktijk

Uw huisartsenpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden gebruikt voor zorgverlening, beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
  • Alle medewerkers van de Blauwe Jachthoorn hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden volgens wet- en regelgeving bewaard

De rechten van de patiënt

Dit zijn uw rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op verandering, aanvulling of verwijdering van gegevens
  • Het recht om onder bepaalde voorwaarden om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via een  aanvraagformulier dit kenbaar maken. Neemt u daarvoor contact op met de assistente

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Zij vragen voor de verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming. Gegevens kunnen indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Elektronisch Patiënten Dossier via LSP

In het huisartsdossier staat welke gezondheidsklachten dep patiënt heeft en hoe wij behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken, bijvoorbeeld als de patiënt 's avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt. Met de belangrijkste medische gegevens bij de hand kan de waarnemend huisarts de best mogelijke zorg bieden. De waarnemend huisarts kan alleen een samenvatting van het  dossier inzien. Dit inzien van de samenvatting van het medisch dossier kan alleen als de patiënt hiervoor toestemming geregeld heeft. De patiënt kan dit  mondeling regelen of via onze website, of via www.ikgeeftoestemming.nl

Overdracht van uw dossier

De hoofdregel is dat bij verandering van huisarts, de oude huisarts het dossier van de patiënt met diens toestemming zonder tussenkomst van de patiënt en bij voorkeur persoonlijk of via aangetekende post/beveiligde mail  overdraagt aan de nieuwe huisarts.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. U moet hier wel toestemming voor geven.